Privacy reglement Tandarts Praktijk René

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking:

Om welke gegevens gaat het?

Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:

  1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens.
  2. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige;
  3. Informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt en ingeval van erfelijke aandoeningen diens gezins- en familieleden;
  4. Andere bijzondere Persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling of verzorging van de Betrokkene;
  5. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van de Betrokkene alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
  6. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
  7. Informatie over de verzekering van de patiënt;
  8. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van medische onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer uw daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundige worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
Onze praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistente of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voorhet uitoefenen van hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van uw medisch dossier is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
Als patiënt(e) hebt u er recht op om uw gegevens in te zien en kunt u om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, dat kunt u vragen deze te laten corrigeren. U kunt ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt ook, indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort op dit verzoek zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
Als patiënt(e) kunt u vragen (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt, bijvoorbeeld in geval van een juridisch geschil.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van Betrokkene kunt u contact opnemen met Gwen van der Bijl – 0206102883.